KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Maniwala yang dapat pante ing hustisya, makwalta man o kalulu. Atlumpulu't banwa neng magserbisyu bilang abugadu na manilbihang libri para keng pakakalulu.

 

PLATAPORMA

Nung mikasala dapat ating parusa - kalulu man o makwalta.

 • Pamanyulung king hustisyang patas karing egana-gana

 • Pamagpabilis king pamaglitis karing kasu at pamagpalawak king arbitration ban masakup la ring kasung komersyal

 • Pamanyulung king sistema hudikatura a makabuklat at atin kapanagutan karing memalen

SERBISYO

 • Chairperson, Free Legal Assistance Group

  • Pegtangggul no ring mangalating manasan laban karing mapang abusung negosyanti

  • Piglaban ing karapatan da ring Lumad, talaturu, sundalu, talasulat, at miyayaliwa pa

  • Gamit ing DNA evidence, linigtas no ring inosenting miyatulan nang kamatayan

 • Presidential Advisor on Human Rights of the integrated Bar of the Philippines (hanggang 2019)

 • Miyembro ng Panel of the Arbitrators of the International Centre for Settlement of Investment Disputes

 • Founding Dean ng De La Salle University College of Law

KEY ACHIEVEMENTS

 • Kilala yang trial lawyer at tagapagtanggul da ring karapatang pantau:

  • Panigurung atin hustisya karing biktima ning MV Doña Paz;

  • Pamagtanggul kang Raymond Manalo, king mumunang Writ of Amparo case nung nukarin ing testimonya nang Manalo meging dalan para ma-convict ya y Gen. Jovito Palparan

  • matagumpeng pamagtanggul at pamagdepensa karing talapagobrang ali makatarungang milako king obra

MGA PARANGAL

 

 

EDUKASYON

High School: La Salle Green Hills

Kolehiyo: BA Philosophy, University of the Philippines – Diliman

Graduate Studies: Juris Doctor of Laws, Northern Illinois University, (Magna Cum Laude)

 

FOLLOW CHEL DIOKNO

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!