KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Dati a kongresista nga timmakder para iti karbengan dagiti trabahador, mannalon ken mangngalap.

 

PLATAPORMA

Sagrapen ti gin-awa iti nasayaat a panagtrahabaho

 • Pannakaipalinteg ti national minimum wage

 • Naan-anay a suporta ken insentibo iti agrikultura ken industriya, aglalo kadagiti babassit nga agpuonan, social enterprises ken informal workers

 • Nasayaat a panangidaulo (good governance) babaen ti panangiwayat iti konsultasyon ken partisipasyon dagiti umili iti panag-budget. Ikkan ti rumbeng nga atensyon ti sektor dagiti trabahador, mannalon, PWDs, informal settlers, ubbing, babbai ken senior citizens

 • Ituloy ti laban dagiti agniniyog para iti Coco Levy, ken ti laban dagiti umili para iti Freedom of Information.

SERBISYO

 • Representative, 4th District of Quezon, 2004-2013

  • Chairman, Committee on Human Rights (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Globalization and WTO (2004)

  • Vice-Chairman, Committee on Peace, Reconciliation and Unity (2004)

  • Deputy Speaker of the House of Representatives (2010)

 • Panagparnuay ti Trabaho ken Panagpasayaat iti Pagbiagan

  • Anti-smuggling

  • Panagparnuay ti Philippine Trade Representative Office

  • Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises

  • Magna Carta for Workers in the Informal Economy

 • Hustisya para iti Amin

  • Panangpasubli iti Coco Levy Fund

  • Panagpalawa iti CARP

  • Coconut Farmers and Industry Trust Fund

 • Seguridad ng Pagkain

  • Comprehensive Land Use Policy nga naka-focus iti produksyon to taraon

  • Panagparnuay iti marine-protected areas iti siyudad ken away

 • Salun-at Para iti Amin

  • PhilHealth Charter Amendment

  • Cheaper Medicines Act

 • Karbengan Ti Tattao

  • Panangwaswas iti Death Penalty

  • Anti-Torture Act

  • Human Rights Reparation Act

 • Panangtaraken iti Aglalaw ken Panagsagana para iti Climate Change

  • Renewable Energy Act

  • Peoples’ Survival Fund

 • Pannangted ti Boses Kadagiti Umili

  • Freedom of Information

  • Pannakaipalinteg ti partisipasyon dagiti umili kadagit programa ti gobyerno

DAGITI PAMMADAYAW

 • National Youth Award, 1988

 • Quezon Medalya ng Karangalan, 2009

 • Liberal Project Award, 2011

 

 

EDUKASYON

Kolehiyo: BA Political Science, Ateneo de Manila University (1981-1985)

Graduate Studies: Manuel L. Quezon University, College of Law

 

FOLLOW ERIN TAÑADA

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!