KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Dati nga Senador ken miyembro ti Gabinete; nangipasa kadagiti linteg a nangrarukbos iti trabaho nangruna iti call center, ken nangpababa iti presyo ti agas ken kangrunaan a gatgatangen Dadaulo a nangipagna iti Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act of 2008

 

PLATAPORMA

Naragsak a sumangpet:
narukbos nga ekonomiya, negosyo ken trabaho, kabaelan a presyo

 • Proposal nga ikkaten ti excise tax dagiti produkto a petrolyo

 • Ad-adu a dekalidad nga trabaho kas naaramid iti call centers

 • Pannakaipalinteg ti 4Ps

 • Naparpartak ken mapagtalkan a serbisyo ti internet

SERBISYO

 • Secretary of Interior and Local Government (2012-2015)

 • Secretary of Transportation and Communications (2011-2012)

 • Secretary of Trade and Industry (2000-2003)

 • Senador, 2004-2010

  • Chairperson, Senate Committee on Trade and Industry

  • Chairperson, Senate Committee on Economic Affairs

  • Co-chairperson, Congressional Oversight Committee on the Electronic Commerce Law

  • Chairperson, Congressional Oversight Committee on Quality Affordable Medicines

  • Pangunahing nagsulong ng Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act of 2008

 • Representative, 1st District Capiz (1993-2000)

  • Nag-Majority Leader ti House of Representatives

  • Principal author ti Roxan Law (RA 7880), a nangsiguro a patas ti distribusyon ti education capital budget kadagiti amin a probinsya

MGA PARANGAL

 • 1999 Political Leader of the New Millennium, Asiaweek

 • 2007 Palanca Awards Gawad Dangal ng Lahi, Palanca Foundation

 • 2013 Natatanging Dangal ng Lipi Awardee, Province of Bulacan

 • Naging 16th Lee Kuan Yew Exchange Fellow ng Gobyerno ng Singapore

 

 

EDUKASYON

High School: Ateneo de Manila High School

Kolehiyo: BS Economics, Wharton School of the University of Pennsylvania (1979)

 

FOLLOW MAR ROXAS

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!