KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Romy Macalintal
Gary Alejano
Erin Tañada
Pilo Hilbay
Samira Gutoc
Mar Roxas
Bam Aquino
Chel Diokno

SIBUBUKEL A PLATAPORMA

 
 

Tulong iti marigrigat.
Tapno awan imposible nga ambisyon.

 

Naragsak ti sumangpet:
narukbos nga ekonomiya ken trabaho, kabalinan a presyo

 

Nakappia a pagtaengan,
nakappia a pagilian,
para kadagiti annak tayo

Libre a kolehiyo:
Kabalinan uray nakurapay, makalpas!

 

Sagrapen ti gin-awa iti nasayaat a panagtrabaho

 

Pannangigaga kadagiti Senior Citizen ken PWDs

Seguridad ti pagilian,
seguridad ti amin nga umili

 

No adda basol, adda dusa - nabaknang man wenno marigrigat

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!