KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Romy Macalintal
Romy Macalintal
Gary Alejano
Erin Tañada
Pilo Hilbay
Samira Gutoc
Mar Roxas
Bam Aquino
Chel Diokno
Chel Diokno

BISTOHON AN OTSO DIRETSO

 

 

PROJECT MAKINIG

Ti Project Makinig ket maysa a nationwide, volunteer-driven door-to-door listening campaign ket ditoy kinasao ti 9,800 volunteers dagiti tattao manipud Luzon, Visayas, ken Mindanao idi Oktubre aginggana't Disyembre 2018. Iti uneg ti 10 a lawas, 116,000 nga istorya ti nangengan, istorya ti namnama, dandanag, ken ambisyon iti biag - ket babaen daytoy naammuan tayo no ania ti pudpudno a kasapulan ti pagilian tayo, ken no ania ti rumbeng nga ikkan ti naan-anay nga kapanunotan dagiti mangituray kadatayo. Tatta, dagitoy nga istorya ket nagbalindan nga angkla ti Otso Diretso iti naannad a panangbukelda iti platapormada a mangsungbat kadagiti pudpudno a kasapulan ti pagilian.

DUMNGEG
 

MATUTO

Kalinga sa mga Senior Citizen at may kapansanan

ALAMIN PA...

Seguridad ng bayan. Seguridad ng bawat mamamayan

ALAMIN PA...

Umani ng ginhawa sa tapat na gawa

ALAMIN PA...

Tulong pang mahirap. Para walang imposibleng pangarap.

ALAMIN PA...

Tahanang mapayapa, bayang mapayapa, para sa ating mga anak

ALAMIN PA...

Masayang parating: malagong ekonomiya at trabaho, abot-kayang presyo

ALAMIN PA...

Libreng kolehiyo: Kaya kahit kapos, makakatapos!

ALAMIN PA...

Pag may sala, may parusa – mayaman man o mahirap

ALAMIN PA...

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!