KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Dimmakkel idiay Tondo, anak ti dati a katulong ken messenger; nag-Number 1 iti Bar ken nagserbi iti pagilian kas maysa a propesor idiay UP ken kaubingan a Solicitor General

 

PLATAPORMA

Tulong para kadagiti marigrigat,
tapno awan imposible nga ambisyon

 • Pannakaipalinteg ti 4Ps, saan laeng a pannakaiballasiw, no di ket

 • pannangital-o ken pannangiya-on

 • Tulong para kadagiti marigrigat, suporta iti housing, trabaho, health care ken edukasyon

 • Nayon a pondo para kadagiti nakurapay nga probinsya, siyudad, ken munisipyo

 • Panangsiguro a sapasap ken naurnos a panag-enrol iti, PhilHealth, ken PAGIBIG

SERBISYO

 • Office of the Solicitor General

  • Associate solicitor ni Solicitor General Simeon Marcelo, 2002

  • Acting Solicitor General (August 2014)

  • Appointed Solicitor General (June 2015)

 • Propesor ti Constitutional Law, Advanced Constitutional Litigation, ken Philosophy of Law ti UP College of Law

 • Dati nga underbar clerk ni Supreme Court Justice Vicente Mendoza (March 2000)

 • Dati nga Director ti Institute of Government and Law Reform, University of the Philippines Law Center

 • Nag-Consultant iti Commission on Elections

 • Dati nga Vice-Chairman ti Bantay Katarungan

KEY ACHIEVEMENTS

 • Topnotcher, 1999 Bar Examination

 • Dinipersaran ken naipangabakna ti karbengan tayo iti West Philippine Sea, iti UNCLOS Arbitration Proceedings kontra iti China, July 2016

 • Maibilang kadagiti naka-recover iti P60 bilyon nga coconut levy funds manipud iti gobyerno, tapno mausar dagiti mannalon

 

 

EDUKASYON

High School: University of Santo Tomas Education Highschool

Kolehiyo: BA Economics, University of Santo Tomas (Batch 1995)

Graduate Studies: University of the Philippines College of Law (Batch 1999)
Masters of Law, Yale Law School (2005)

Scholarships / Fellowship: Fulbright Visiting Scholar, Boston College (2001)
Fellow, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germany
Fellow, Asian Law Institute for Comparative Public Law, National University of Singapore

 

FOLLOW PILO HILBAY

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!