KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!

I-text ang VOLUNTEER o DONATE sa (0949) 888-2019
May tatawag sa inyo pagkatapos mong mag-text

Pwedeng mag-text from 8AM to 5PM.
Ang mga mensahe na matatanggap pagkatapos ng 5PM ay sasagutin na sa susunod na araw.

Mamati nga rumbeng a patas ti hustisya para iti amin, nabaknang man wenno marigrigat; 30 a tawenen nga agab-abugado a libre para kadagiti marigrigat ken mairur-rurumen.

 

PLATAPORMA

No adda basol, adda dusa - marigrigat man wenno nabaknang

 • Panangipagna ti patas nga hustisya para iti amin

 • Panangpadaras ti bista dagiti kaso ken panangiwayat ti nalawlawa nga arbitrasyon tapno mairaman dagiti kaso a komersyal

 • Panangipagna ti sistema ti hudikatura a silulukat, transparent ken responsable kadagiti umili

SERBISYO

 • Chairperson, Free Legal Assistance Group

  • Inkanawana dagiti babassit a manggalap kontra kadagiti abusado a negosyante

  • Inrupirna ti karbengan dagiti Lumad, teacher, suldado, mannurat, ken dadduma pay

  • Babaen iti DNA evidence, nasalbar dagiti inosente nga nasentiyaran ti death penalty

 • Presidential Advisor on Human Rights of the integrated Bar of the Philippines (hanggang 2019)

 • Miyembro ng Panel of the Arbitrators of the International Centre for Settlement of Investment Disputes

 • Founding Dean ng De La Salle University College of Law

KEY ACHIEVEMENTS

 • Mabigbig a trial lawyer ken salaknib ti karbengan dagiti umili. Sumagmano kadagiti landmark cases na:

  • Panangsiguro ti hustisya para kadagiti biktima ti MV Doña Paz;

  • Panang-depensar ken ni Raymond Manalo, iti kaunaan nga Writ of Amparo case a nakausaran ti testimonya ni Manalo tapno ma-convict ni Gen. Jovito Palparan; ken

  • ti pannakai-depensar kadagiti trabahador kontra iti awanan-hustisya a pannaka-sisante da.

MGA PARANGAL

 

 

EDUKASYON

High School: La Salle Green Hills

Kolehiyo: BA Philosophy, University of the Philippines – Diliman

Graduate Studies: Juris Doctor of Laws, Northern Illinois University, (Magna Cum Laude)

 

FOLLOW CHEL DIOKNO

 

KUMILOS PARA SA OTSO DIRETSO!